Stiftelsen Teknologiformidling holder til i Oslo, med hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Om Oss

Stiftelsen Teknologisk Institutt som har vært en aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandske selskapet Kiwa. Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling.

Overskuddet av salget dannet grunnlage for stiftelsen sin videre drift, hvor formålet er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv. Den 4. industrielle revolusjonen fører til endringer i et høyt tempo, hvor tradisjonelle industriforetak støter på nye muligheter og utfordringer knyttet til utviklingen.

Samarbeid og deling av kompetanse, teknologisk utvikling og kunnskap har vist seg å være viktige faktorer for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Stiftelsen ønsker å bidra til at små og mellomstore etablerte bedrifter lykkes i denne omstillingen. Arbeidsfeltet for stiftelsen er først og fremst etablerte små og mellomstore bedrifter som ser nødvendigheten av et utviklingsløft for å hevde seg videre.

Her er digitalisering, robotisering og kunstig intelligens noen nøkkelord. Prosjekter som støttes, må vise evne og vilje til delingskultur slik at prosjektets resultat fører til konkurransefortrinn for flere. Prosjektevalueringen skjer løpende.

Kriterier

 • Prosjektene/bedriftene som støttes, befinner seg i gruppen små og mellomstore bedrifter (antall ansatte > 20), har en klar strategi og forretningsplan og fortrinnsvis være etablerte
 • Prosjektteamets gjennomføringsevne samt prosjektets modenhet og potensial for å lykkes vil ha stor betydning for eventuell prosjektstøtte
 • Det samme gjelder prosjektets mulighet for å bidra til økt produktivitet, norsk verdiskapning og konkurransekraft
 • Prosjektet bør skape konkurransefortrinn for flere SMB bedrifter gjennom evne og vilje til å bidra til en delingskultur
 • Prosjektets fokus må gjerne ha sammenheng med utfordringer og muligheter knyttet til den 4. industrielle revolusjonen
 • Stiftelsens finansieringsgrad kan være opptil 75 %, resten må prosjektet selv bidra med.
 • Mulig prosjektstøtte fra stiftelsen til et prosjekt beløper seg totalt til 10 mnok over flere år

Prosess

 1. Vi ønsker å ha en effektiv og enkel arbeidsprosess og tror derfor på dialog som første steg i prosessen med å kartlegge interessante utviklingsprosjekt. Dialogen kan være i form av telefonsamtale, Skype-møte eller et uforpliktende møte.
 2. Hvis prosjektet etter den innledende dialogen fremdeles er innenfor stiftelsens rammer, ber vi om en grovskisse som kort beskriver prosjektet og intensjonen. Prosjektets evne og vilje til delingskultur slik at prosjektets resultat fører til konkurransefortrinn for flere, vektlegges sterkt.
 3. Etter oppklarende samtaler rundt skissen vil det bli aktuelt med en formell søknad som vil være evalueringsgrunnlag for støtte fra stiftelsen eller ikke.

Våre prosjekter

 • Produktivitetsspranget

  Stiftelsen Teknologiformidling finansierer Produktivitetsspranget hvor Lean Forum Norge har ansvar for å utvikle og implementere en systematisk forbedringsmetode basert på sentrale prinsipper og Lean. Lean Forum har knyttet til seg ledende miljøer i Norge, og Sintef Manufacturing styrer programmet hvor målsetningen er å hjelpe et stort antall SMB bedrifter med et 18 måneders program etter pilotperioden.
 • Hardware & IoT Lab

  Gjennom arbeidet med å etablere en samarbeidsplattform for smb-bedrifter på tvers og mellom smb-bedriftene og oppstartbedriftene, ble det tydelig at behovet for og ønsket om en møteplass for nettverksbygging og erfaringsutveksling var stort innen produksjonsmiljøet. Stiftelsen Teknologiformidling finansierer StartupLab for å muliggjøre etablering av Hardware & IoT Lab.
 • Innovasjonsløftet

  Kongsberg Innovasjon har lang erfaring i helhetlig innovasjonsarbeid. Stiftelsen finansierer et program i regi av Kongsberg Innovasjon som skal hjelpe SMB bedrifter med å løse og implementere konkrete teknologiske utfordringer. Dette gjøres ved felles samlinger og individuell oppfølgning med dedikerte coacher/mentorer.
  Du kan lese mer om mulighetene på Kongsberg Innovasjon sin hjemmeside: https://kongsberginnovasjon.no/tjenester/innovasjonsloft/